Temel Gelişim ve Yetkinlik Geliştirme Programları

Temel Gelişim ve Yetkinlik Geliştirme Programları

ANALİTİK DÜŞÜNME

Bu eğitimde; katılımcıların analitik, esnek ve yaratıcı problem çözme ve karar verme konularında edindikleri becerilerini, uygulamalar yoluyla davranışa dönüştürebilmesi amaçlanmaktadır. Program; problemleri doğru tanımlamak, analiz etmek ve karar verme becerisi kazanmak, etkin, hızlı ve farklı çözümler bulabilmek, analitik ve makro (büyük resmi görmek) bakışı kazanmak, düşünce kalıplarının dışına çıkarak yaratıcı ve esnek düşünme modelleri kullanabilmek başlıklarından oluşur.

YARATICI DÜŞÜNCE

Yaratıcı, yenilikçi ve geniş düşünebilmenin öğrenilebileceğine inanan; pratik egzersizlerle beyninin sağ ve sol yarılarını da çalıştırarak, iş-özel hayatta sorunlara, olaylara yaratıcı çözümler bulmanın yöntemlerini öğrenmek isteyen herkesin ilgisini çekecek, %100 uygulamalara dayalı bir atölye çalışmasıdır. Bu atölye çalışması, yaratıcı fikir ve uygulamalarla fark edilmenizi sağlayacak gerekli beceri ve araçları aktarmaktadır.

DUYGU VE DÜŞÜNCE YÖNETİMİ

Bu eğitim, bireyin, olumsuz duygularının etkilerini daima olumlu düzeyde tutabilmeyi öğrenmesine yönelik, zihinsel tekniklerin kullanıldığı, uygulamalara dayalı bir eğitimdir. Eğitim sonunda katılımcılar duygu ve düşüncelerinin kaynaklarını görecek ve bu konuda farkındalık geliştirecekler.

SOMATİK ZEKA

Somatik deneyimler; terapi, koçluk ve gelişim süreçlerinde kişilere farklı kazanımlar katmaktadır. Bu eğitim size, bu alanda uzun süredir çalışan, hatta kendi alanlarında öncü olan pek çok profesyonel tarafından geliştirilmiş, gelişim ve dönüşüm süreçlerinin farklı aşamalarında uygulayabileceğiniz, beden odaklı farklı yöntemlerin güvenli, pratik ve uygulamaya yönelik bir sentezini sunmaktadır.

DUYGUSAL ZEKA

Bu eğitimde; duygusal zekanın tüm yetkinliklerinin eğitim boyunca yapılacak uygulamalarla davranışa dönüşmesi hedeflenmektedir. Bu program sonunda katılımcılar; duygularını tanıma, doğru anlamlandırma ve davranışlarını buna göre düzenleme konusunda yardımcı olacak yöntemleri tanıyarak, bunları hayata geçirme yönünde olumlu tutumlar geliştirebilecekler.

DUYGUSAL DAYANIKLILIK – RESİLİENCE

Bu programda katılımcılar; engelleri fırsata çevirme konusunda yardımcı olacak yöntemleri tanıyarak, bunları hayata geçirme yönünde olumlu tutumlar geliştirebilecekler; kendi iç kaynaklarının ve potansiyellerinin farkına varıp, zorluklar karşısında kullanabilmeyi deneyimleyecekler ve kendi kendini motive etme, öz yönetim becerisi kazanacaklardır.

ESNEKLİK VE FARKLILIK YÖNETİMİ

Bu program sonunda katılımcılar; değişim yönetimi ve esnekliğe dair bilimsel tekniklerle tanışacak ve bunları hayata geçirme yönünde olumlu tutumlar geliştirebilecekler; değişmesi zor görünen durumlarda, yaratıcılıklarını kullanma, farklı düşünme ve esneklik gösterebilme becerisi kazanacaklardır.

ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ

Bu eğitim, katılımcıların iletişim becerilerinin gelişmesine yönelik uygulamalara dayalı bir eğitimdir. Bireyin “kendini doğru ifade etmesi”, “kendi ve başkalarının iletişim tarzlarıkonusunda farkındalık”, “ilişki yönetimi” gibi konuları derinlemesine irdeleyerek, bubecerilerini davranışa dönüştürebilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar; ilişkilerinde iletişim yaklaşımlarının farkına varmayı, kazan-kazan modeli yaratabilmenin metotlarını, olumsuz duygulara karşı, yapıcı ve yaratıcı bakış açısı geliştirmeyi uygulamalarla yaşayarak öğrenme şansı bulacaklardır.

İLİŞKİ YÖNETİMİ

Bu eğitimde, katılımcıların ilişki yönetimi ve sağlıklı, etkin iletişim konularında edindikleri becerilerini, uygulamalar yoluyla davranışa dönüştürebilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar; farklı fikirlerle bir arada olarak uyum içinde çalışmayı, iletişimde farklı bakış açıları görmeyi, yetişkin-yetişkin iletişim tarzını benimsemeyi uygulamalarla yaşayarak öğrenme şansı bulacaklardır.

KUŞAKLARARASI İLETİŞİM

Yeni nesil Z kuşağı ile iş hayatını paylaşarak ona yöneticilik yapan Y kuşağının diğer kuşaklar, özellikle Z kuşağı ile ilişkilerini anlamak; onlarla birlikte çalışan kişiler, yöneticiler ve kurumlar için önem taşımaktadır. Bu program sonunda katılımcılar; kuşakların özelliklerini öğrenecekler,‘Y Kuşağını’ ve yakın gelecekte iş hayatına giren ‘Z Kuşağını’ yakından tanıma, anlama ve etkin yönetebilme konusunda ipuçları edinecekler ve farklı kuşakların bir arada etkin ve verimli çalışmasının ve iletişim kurmasının yollarını öğreneceklerdir.

POZİTİF PSİKOLOJİ

Bu program sonunda katılımcılar; pozitif psikolojinin sunduğu en güncel bakış açılarını öğrenebilecekler, pozitif liderlik kavramı ile tanışıp, kendi ve başkalarının duygu ve düşüncelerini doğru anlamlandırma konusunda yardımcı olacak yöntemleri tanıyarak, bunları iş/özel hayata geçirme yönünde olumlu tutumlar geliştirebilecekler, kendini ve ekibi motive edebilmek konusunda bilimsel ve güncel çalışmaları öğrenecekler ve iş yerinde pozitif ortam yaratabilme becerisi kazanacaklardır.

PROAKTİF DAVRANIŞ VE İNİSİYATİF GELİŞTİRME

Başımız gelen olaylar ne olursa olsun, her koşulda yapılacak bir şey olduğuna inanan ve bunu iş/özel hayatta uygulamak isteyen; etkin ve pratik tekniklerle beynini etkin kullanarak, iş-özel hayatta olaylara etkili çözümler bulmanın yöntemlerini öğrenmek isteyen herkesin ilgisini çekecek, uygulamalara dayalı bir eğitimdir.

GÜVENLİ DAVRANIŞ GELİŞTİRME

Katılımcıların kendilerinin ve başkalarının agresif ve pasif davranış modelleri konusunda farkındalık geliştirmelerini sağlayarak, iş-özel hayatta olumlu ve saygıya dayalı güvenli davranış geliştirmeye yönelik etkili çözümler bulmanın yöntemlerini öğrenmek isteyen herkesin ilgisini çekecek, uygulamalara dayalı bir eğitimdir.

PROFESYONEL DAVRANIŞ GELİŞTİRME

Bu eğitimin ana hedefi, katılımcılarda ‘iş etiketi’ başlığı altında yer alan, profesyonel tutum geliştirme, profesyonel imaj, kurum kültürü, iletişim imajı gibi konularda farkındalık ve davranış değişikliği yaratmaktadır. Bu eğitim, iş ortamında, kurumun değerleri ve ilkeleri doğrultusunda karar ve davranışları özendirdiği gibi dış yüzünü de şekillendirmeyi amaçlar.

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

İşletmelerde verimlilik çalışmalarının temel noktalarından birisi, “sinerji yaratmak” kısacası birlikte çalışmaktır. Bir arada çalışan insanların beklentileri ile kişilik yapılarının çatışma doğurması kaçınılmazdır. Esas olan bir arada çalışırken oluşan çatışmaların nasıl pozitif bir noktaya yönlendirilebileceğidir. Bu eğitimde çatışmayı tanımlayıp, çatışmayı oluşturan davranışlar, çatışmanın türleri, çatışmayı azaltan faktörler ve bunları nasıl kullanacağımız anlatılacaktır. Bu eğitim, çatışmanın yararlı bir hale dönüştürülmesinin yollarını ve çözümünü göstermektedir.

ZOR KİŞİLERLE BAŞA ÇIKMA

Zor kişilerle başa çıkma gerek iş gerekse özel hayatımızda iletişim zamanımızı ve enerjimizi en çok harcayan dinamik olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki nasıl bir iletişim stratejisi belirleyeceğiz? Kendi farkındalığımızı, sınırlarımızı ve sabotörlerimizi biliyor muyuz? Peki ya diğerlerinin kişilik yapıları, iletişim tarzları ve sınırlarını nasıl bileceğiz ve nasıl davranacağız? Bu eğitimde zor kişilik olarak adlandırdığımız kişilikleri tanıyıp nasıl davranmamız gerektiği konusunu tartışacağız. Tabii bunun için önce kendimizi tanımamız gerektiğini unutmadan.

PROBLEM ÇÖZME VE KARAR ALMA

Yapılan araştırmalar davranışlarımızdan algılarımıza giden yolda yapacağımız değişikliklerin, hayatımızda var olan problemleri azalttığı veya artırdığını ortaya koymakta. Bu eğitimde karar verme ve problem çözmenin kolay yolları, uzlaşma teknikleri, iletişim ve motivasyon ile problem çözme yöntemi değiştirme yollarını anlatılacaktır.

ETKİLEME VE İKNA TEKNİKLERİ

Çalıştığımız kurumların ana hedefi, bölümlerin ve bireylerin amaçlarından daima öndedir. Diğer yandan dış müşterilerin beklentileri de daima bireysel beklentilerimizden öndedir. Bireyleri ise davranış değişikliğine yönlendirmek zor bir işlemdir. Bu eğitimde iç ve dış müşterilerin beklentileri ile birey beklentilerinin çakışma noktaları, avantajlı noktaları ve çatışma noktalarının nasıl bütünleştirileceği gösterilmektedir.

ZAMAN YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK

Bu eğitim bireyin zamanı nasıl algıladığının farkına vararak, yeni bir iş ve zaman yönetimi anlayışı geliştirmek ve zaman yönetimi tekniklerini kişisel ve kurumsal hedeflere yansıtmayı öğrenmesine yönelik, uygulamalara dayalı bir eğitimdir.

STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ

Stres, vücudun iç ve dış uyaranlara karşı tepkisidir ve olumlu/olumsuz duygular yaşamamıza neden olabilir. Bu eğitimde, stresin olumsuz etkilerini azaltabilmek, olumlu etkilerini ise yönlendirebilmek için bir yol haritası sunmak ve bunları bireysel – kurumsal amaçlarla bütünleştirebilme becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır.

DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Bu eğitim çalışanların bireysel davranışlarına genel bir bakış açısı sunarken onlardan maksimum verimi nasıl alabileceğimiz ile dış ve iç etkenlerin hangi süreçlerde nasıl değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Program; bu iki tespite göre yapılacak olan stratejik planlamaların hızlı işlemesini sağlayabilmeyi amaçlamaktadır.

HEDEF ODAKLI OLMA

Kişisel ve kurumsal hedef odaklı olmanın ne demek olduğunu, dinamiklerini ve yollarını tartışacağımız bu eğitimde doğru hedef belirleme disiplinlerini de gözden geçirerek eğitim sonunda hedeflerimizi oluşturarak deklare edeceğiz.

STRATEJİK PLANLAMA

Örnek vermek gerekirse strateji; savaş başlamadan önce yapılan uzun vadeli bir çalışma, taktik ise savaş sırasında hedefe varmak için yapılan hızlı ve kısa dönemli hareketlerdir. Diğer bir deyişle, strateji, pozisyon almak, taktik de hızla uygulanan manevralardır. Stratejik planlama bir süreçtir. Sürekli değişen çevre koşulları ve iç gelişmeler stratejik planın sürekli olarak değişen bu şartlara uyum sağlayacak bir şekilde güncellenmesini gerektirecektir. Stratejik plan, yapıldıktan sonra bir kenara atılan ve unutulan bir doküman değil, sürekli izlenerek güncellenmesi gereken bir araçtır.

EKİP RUHU OLUŞTURMA

Aynı kurumda yer alan, ortak hedefe birlikte koşan farklı tarzlar ve beklentilerdeki kişilerde ‘ekip ruhu oluşturma’ becerisini kazandırmayı hedefleyen uygulamalara dayalı bir eğitimdir. Bu program sonunda katılımcılar; ortak amaçlarla ‘birlikte’ hareket edebilmenin kazanımlarını projelerle bizzat deneyimleyecekler, takım içinde iletişimi etkin kılmanın önemini fark edecekler,farklı tarzlardaki takım arkadaşlarıyla, farklı iletişim tarzları kurabilmeyi, problem çözebilmeyi öğreneceklerdir.

KİŞİSEL MOTİVASYON TEKNİKLERİ

Bu eğitimde katılımcılar, kendi kişisel kaynaklarını ve sınırlarını tanıma ve bilinçli bir şekilde kullanmaya yönelik uygulamalar ile, hem iş performansını hem de kişisel tatmin ve motivasyonlarını geliştirmeye yönelik beceri ve yöntemleri pratik etme fırsatı bulacaklardır.

KİŞİSEL GELİŞİM İÇİN DAVRANIŞ HARİTALARI

İş yaşamında, yönetim seviyesi başta olmak üzere, hemen her seviyedeki çalışan için kritik başarı faktörü olarak karşımıza çıkan insan ilişkileri ve insan yönetimi ile ilgili temel yetkinliklerin geliştirilmesinde çalışanlara somut birer harita sunabilmek önemlidir. Bu eğitimde, kişisel gelişim için davranış haritaları ile performans geliştirme amacıyla, kurum tarafından sunulan eğitim ve gelişim hizmetlerine destek olarak, çalışanların hem kendi kendilerine hem de kurum içi koçlarla birlikte çalışmalarında başvurabilecekleri referans bir kaynak oluşturmak hedeflenmektedir.

İŞ VE ÖZEL HAYAT DENGESİ

Teknolojinin hayatımıza getirdiği ‘mobilleşme’ kavramı ile birlikte, ‘her an, her yerde ulaşılabilir olmak’ bireylerin iş-özel yaşam dengesini yeniden gözden geçirmelerine neden olmaktadır. Güncel araştırmalar özellikle genç çalışanların, iş-özel yaşam dengesine ücretten daha fazla önem verdiklerini göstermektedir.

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİ

Bu eğitimin amacı, ekip yöneten, ikna eden, yönlendirme yapan, konuşma ya da sunum yapan bireylerin, aktarmak istedikleri duygu ve düşüncelerini, yaratmak istedikleri davranış değişikliklerini etkin ve akılda kalıcı bir şekilde ulaştırmalarını sağlamaktır. Ayrıca kişinin kendi beden dillini doğru ve etkin kullanarak, başkalarının da beden dilini doğru yorumlayarak, iletişim becerilerini daha da geliştirmesine yönelik, uygulamalara dayalı bir eğitimdir. Program süresince kişiye özel analizlerle katılımcılara beden dili ve etkin sunum becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

ETKİLİ SATIŞ TEKNİKLERİ

Bu eğitim; kısa sürede teorik bilgiyi aktarıp, bol ve farklı uygulamalar ve örneklerle, teoriyi pratikle birleştiren bir model ile satış yetkinliğini geliştirmeyi hedeflemektedir. Program; “satışta güvenilir ilişki kurma, satışta zor müşterilerle başa çıkma, satışta hedef odaklılık ve iç motivasyon, satışta strateji geliştirme ve planlama” başlıklarını içermektedir.

Ayrıntılı Bilgi Almak İçin
egitim@dbe.com.tr
0212 233 01 10 / Dahili 209